TilbakeTilbake

Vilkår for AutoPASS-avtale

Avtalebetingelser

Sist oppdatert: 28.02.2012 14:54:55

Nedenfor følger avtalebetingelsene for AutoPASS-avtale med Fjellinjen.

Generelle avtalebetingelser:

1. Innledende Bestemmelser

1.1 Selskapet gir Kunden rett til å benytte AutoPASS-brikken (Brikken) i alle bompengeanlegg eller andre transportrelaterte tjenester (Anlegg) tilknyttet AutoPASS-avtalen (Avtalen). Brikken utleveres av brikkeutsteder (Utsteder) eller forhandler.

1.2 Avtalen omfatter Generelle betingelser, Lokale betingelser, Avtaleskjema og Veiledning. Ved motstrid gjelder ovennevnte rekkefølge.

1.3 Kunden aksepterer de betingelser som følger av Avtalen.

1.4 Kunden er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert om hvilke Anlegg som er tilknyttet Avtalen. Informasjon kan fås på www.autopass.no eller telefon 02012.

1.5 Kundens bruk av Anlegg som er knyttet til Avtalen, belastes Avtalen.

1.6 Selskapet har rett til å belaste Avtalen for bruk av brikken i andre Anlegg knyttet til Avtalen dersom Kunden ikke har reservert seg mot dette (jf. Avtaleskjema). Selskapet er betalingsformidler.

2. Avtaleperiode

2.1 Avtalen er gyldig fra den startdato som er angitt i Avtalen, tidligst fra dato for Selskapets/forhandlers underskrift.

2.2 Avtalen er gyldig inntil en av partene skriftlig sier opp Avtalen eller at Brikken(e) returneres.

3. Kundens forpliktelser

3.1 De ulike typer avtaler og betalingsordninger som kan tegnes, fremgår av Avtaleskjemaet foran. Selskapets takster samt depositum for Brikken fastsettes av offentlige myndigheter, og fremgår av separat prisoversikt. Ved bruk av Brikken i de andre Anlegg som omfattes av Avtalen betales det gjeldende takst i det enkelte anlegg.

3.2 Kunden er ansvarlig for at opplysninger som er gitt i Avtaleskjermaet er korrekte.

3.3 Retten til bruk av Brikken forutsetter rettidig betaling av krav fra Selskapet.

3.4 Kunden kan ikke benytte Brikken i andre motorvogner enn det som er angitt i denne Avtalen.

3.5 Passeringer skal skje i felt merket med AutoPASS eller felt for elektronisk lesning.

3.6 Montering og bruk av Brikken skal skje i henhold til instruksjoner gitt av Selskapet.

3.7 Kunden skal melde enhver endring i kjøretøydata, innen tre virkedager etter at slik endring har skjedd. Slike endringer skal imidlertid ikke skje hyppigere enn hver tredje dag.

3.8 Verken Avtalen eller Brikken kan overdras til andre.

3.9 Kunden er betalingsansvarlig for bruk av Brikken i alle Anlegg tilknyttet AutoPASS-tjenesten fram til retur eller meddelt tap av Brikken uansett omhan selv benytter eller lar andre benytte Brikken.

4. Selskapets forpliktelser

4.1 Når Avtalen er akseptert skal Kunden betale depositum og motta en Brikke, dersom Kunden ikke har slik Brikke fra før.

4.2 Selskapet skal tilby Kunden informasjon vedrørende AutoPASS-tjenesten og bruk av denne.

4.3 Det gis grønt eller ikke noe lyssignal ved godkjent passering. Gult lys gis ved ubetalt/ugyldig avtale, manglende brikke , feil på brikke eller feilaktig montering og utløser automatisk videofotografering. Hvitt lys varsler godkjent passering, men at innbetalt forskudd snart er oppbrukt. For videre bruk av tjenesten må ny faktura betales eller trekk på Kundens konto foretas av Selskapet.I automatiske stasjoner kan andre lyssignal forekomme (Se Spesielle avtalebetingelser- Fjellinjen AS)

4.4 Dersom Selskapet gjør feil ved registrering av kjøretøydata kan Kunden kreve Selskapet for dekning av feilaktig betalte krav

5. Tilleggsavgift og mislighold

5.1 Brudd på Avtalen kan medføre tilleggsavgift for Kunden.

5.2 Klage på tilleggsavgift skal alltid rettes skriftlig til det selskap som har utstedt tilleggsavgiften.

5.3 Dersom Kunden gir feil opplysninger om kjøretøydata slik at Selskapet påføres tap, kan Kunden etterskuddskreves for det tapet Selskapet er påført.

5.4 Selskapet har rett til å heve Avtalen dersom Kunden vesentlig misligholder de forpliktelser som følger av Avtalen.

6. Tap, skade eller tyveri av Brikken

6.1 Kunden er ansvarlig for all oppbevaring og bruk av Brikken. Ved tap, skade eller tyveri refunderes ikke depositumet.

6.2 Kunden er ikke betalingsansvarlig for bruk av Brikken dersom Brikken eller kjøretøyet er fravent Kunden ved tyveri. Dette forutsetter at Kunden ikke var uaktsom ved oppbevaring av brikken samt at forholdet anmeldes.

7. Oppsigelse av Avtalen

7.1 Kunden har til enhver tid rett til skriftlig å si opp Avtalen med Selskapet.

7.2 Avtalen kan overføres til en annen Utsteder dersom Selskapet legger ned sin virksomhet. Melding om nedleggelse vil bli gitt senest 3 måneder før Selskapet avslutter sin virksomhet.

7.3 Ved oppsigelse vil ubenyttet, innbetalt forskudd bli refundert Kunden, i henhold til Spesielle avtalebetingelser.

8. Endringer i Avtalen

8.1 Selskapet kan foreta mindre endringer i Avtalen. Gjeldende versjon av Avtalen finnes på www.fjellinjen.no, hos Selskapet og hos Selskapets forhandlere. Vesentlige endringer skal kunngjøres eller sendes skriftlig til Kunden. Nevnte endringer trer i kraft ved første etterfølgende betaling av faktura, eventuelt trekk på Kundens konto hos Selskapet.

8.2 Endringer i avtaleperioden vil bare kunne skje som følge av politiske myndigheters beslutninger eller andre ekstraordinære forhold utenfor Selskapets kontroll. Slike endringer vil kunngjøres senest 4 uker før endringen trer i kraft. Endringer av takster og andre priser annonseres iht bestemmelser gitt av Samferdselsdepartementet og Statens vegvesen.

9. Personvern

9.1 All bruk av Brikken vil bli registrert i forbindelse med betalingskontroll, fremstilling av anonymisert statistikk, og eventuelle opplysninger til Kunden. Registreringen skjer i overensstemmelse med personopplysningslovens bestemmelser.

9.2 Brikken kan benyttes for anonymisert datainnsamling. Dette skal utføres uten at personopplysninger behandles.

9.3 Nærmere informasjon om behandlingen av opplysninger om Kunden, kan fås ved henvendelse til Selskapet. Opplysninger om Kunden benyttes bare til å administrere AutoPASS-tjenestene. Opplysningene om Kunden kan bli utlevert til operatører av AutoPASS-tjenestene.

9.4 Opplysninger om hver enkel AutoPASS-passering slettes så raskt som mulig etter at fakturaen er betalt. Ved tvist om betalingsplikten oppbevares opplysningene inntil kravet er gjort opp eller rettslig avgjort.

10. Kommunikasjon

10.1 Henvendelser fra Kunden til Selskapet vedrørende Avtalen, Brikken mv. skal sendes skriftlig pr. brev, telefaks eller e-post til adressen som er oppgitt på Avtaleskjemaet.

10.2 Med mindre annet er beskrevet i Avtalen skal meldinger fra Selskapet til Kunden vedrørende Avtalen sendes pr. post eller e-post til adressen oppgitt i Avtaleskjemaet. Meldinger kan også inkluderes i fakturautsendinger og eventuelle purringer.

10.3 Reklamasjon på belastning av passeringer må fremsettes senest 30 dager fra det tidspunkt da Kunden fikk kunnskap om belastningen. For passeringer i utlandet må reklamasjon skje senest 60 dager etter passering. Rettslige tvister vedrørende reklamasjon skal avgjøres ved domstolen der det aktuelle Anlegget har sin adresse.

Spesielle avtalebetingelser – Fjellinjen AS

1. Fakturering

Fjellinjen AS fakturerer regelmessig etterskuddsvis for foretatte passeringer.

Grønt pluss ved passering betyr at det er registrert en brikke med gyldig avtale. Hvitt pluss ved passering gis når forfallsdato på utsendt faktura er passert. Brukere med AvtaleGiro varsles med hvitt pluss ved passering når trekk sendes. Konto belastes ca. 8 dager etter første varsel.

Ved oppsagt avtale, feil på brikke, manglende brikke, feilaktig montering eller når purring på faktura ikke er betalt, gis ikke lyssignal. Passering av bomstasjonene uten gyldig avtale gir ikke rett til rabatt. Etterskuddsfakturering av passeringer i andre betalingssystemer skjer månedlig. Ved fakturerings-beløp under kr. 100,- forbeholder Fjellinjen seg retten til å fakturere for inntil 3 måneder samlet.

Ikke mottatt giro eller varsel fritar ikke Brukeren for plikten til å sørge for at avtalen er gyldig ved passering.

2. Refusjoner ved oppsigelse eller av depositum

Innbetalt depositum for brikke refunderes ved innlevering av ubeskadiget brikke.

Oslo, november 2009

TilbakeTilbake